Irki pensiýa çykmak üçin iň gowy gollanma.Bu düwmedäki gollanmalarymy barlaň:

Sahypamyň çalt beýany:

Men kim?

Men kim?

Salam, meniň adym Gelson. Seni şu ýerde görmek diýseň begendirýär.

In engineeringenerligi gutardym we syçan ýaryşyndan çykdym. 34 ýaşynda


Näme üçin bu web sahypasyny döretdim?

Her kimiň maliýe bilen baglanyşykly meselelere çalt düşünip bilmelidigine ynanýaryn.

Şonuň üçin bu web sahypasyna umumy meselelere we kabul etmeli kararlarymyza özboluşly (we ýönekeý) çemeleşýärin.

Näme üçin bu web sahypasyny döretdim?
0