Chỉ là hướng dẫn tốt nhất để nghỉ hưu sớm.Kiểm tra hướng dẫn của tôi trong nút này:

Mô tả nhanh về trang web của tôi:

Tôi là ai?

Tôi là ai?

Xin chào, tôi tên là Gelson. Rất vui khi có bạn ở đây.

Tôi tốt nghiệp ngành kỹ thuật và tìm cách thoát khỏi cuộc đua chuột. Nghỉ hưu năm 34 tuổi.


Tại sao tôi tạo trang web này?

Tôi tin rằng mọi người sẽ có thể nhanh chóng hiểu các vấn đề liên quan đến tài chính.

Vì vậy, tôi cung cấp cho trang web này một cách tiếp cận độc đáo (và đơn giản) đối với các vấn đề chung và các quyết định mà chúng tôi phải đưa ra.

Tại sao tôi tạo trang web này?
0